Hoppa till innehåll

Exempel och erfarenheter

Fossilfritt bygge

När gamla slakthusområdet i Johanneshov i Stockholm ska förvandlas till en ny stadsdel med bostäder, skolor och kontor prövas för första gången en fossilfri entreprenadupphandling från Stockholms stad.

Det handlar om ledningsgatan som ska gå genom det 300 000 kvadratmeter stora området som ska anläggas med helt fossilfria entreprenadmaskiner. Arbetet pågår under en tvåårsperiod och omfattar bland annat hanteringen av 75 000 kubikmeter schaktmassor. 

I underlaget till entreprenörerna efterfrågas bland annat möjligheten att använda en emissionsfri grävmaskin och hjullastare och sammantaget skulle 10 procent av drivmedelsanvändningen för fordonen och maskinerna i uppdraget vara el.

Eftersom fossilfritt byggande är oprövad mark har ett så kallad ”konkurrenspräglad dialog” använts för att få en upphandling som är tekniskt och ekonomiskt möjlig. Att enbart ställa stenhårda krav kunde ha resulterat i att anbuden uteblivit och att upphandlingen hade behövts göras om.

Istället bjöd Stockholms stad in intresserade entreprenörer och efter en kvalifikationsrunda valdes de mest lämpade ut. Därefter utformade man tillsammans i dialog runt tekniska lösningar och genomförande förfrågningsunderlaget för det slutliga anbudsgivandet.

Rapport om hur Stockholms stad arbetat med konkurrenspräglad dialog i entreprenadupphandling i Slakthusområdet. Läs rapporten

Emissionsfria leveranser

Internationella textilserviceföretaget Elis var det första spjutspetsupphandlade företaget inom Stockholms stad. Företaget var vana vid krav på fossilfria fordon och körde sedan tidigare både på flytande biogas och HVO, men det här var första gången de fick krav på en viss andel helt utsläppsfria fordon i en upphandling.

Elis levererar cirkulationstvätt till staden för runt 18 miljoner kronor om året, mest entrémattor men också textilier till hemtjänst och förskolor.

De har 24 lätta ellastbilar och en tung ellastbil på plats i Stockholm. Ytterligare en tung ellastbil ska tillkomma.

Elis Erfarenheterna från att köra på el är goda. Förarna tycker att fordonen är smidiga och tysta och att det känns bra att köra miljövänligt. På de flesta turerna klarar de sig på laddningen över natt. Men på vissa turer behövs extra snabbladdning i stan och det vilket också fungerat bra enligt företaget.

Optimerade turer

Smutsiga entrémattor väger mycket. De tunga batteripaketen i de lätta ellastbilarna likaså, vilket gör att man tappar några hundra kilo i maximal lastvikt.

Det har lösts genom att optimera körturer istället. Men sett på totalekonomin har de lätta ellastbilarna ändå aningen lägre driftskostnad än motsvarande dieselbilar menar Elis.

Riktigt tunga ekipage så kör de på flytande biogas. 

Elbilar i hemtjänsten

Stockholms stad driver hemtjänst i egen regi med runt 60 bilar. Samtliga fordon är miljöbilar och snart är 50 procent av dem elbilar.

Enligt en undersökning som gjorts fungerar det bra och personalen är nöjd. Hela 86 procent av medarbetarna inom hemtjänsten är positiva till att använda elbil. De tycker framförallt att bilarna är tysta att köra och att det är effektivt att kunna ladda i garaget och slippa åka och tanka.

Stockholms stad ställer nu krav på den upphandlade hemtjänsten för att få fler elbilar även där.

Kraven innebär i korthet att lätta fordon som används i hemtjänst för Stockholms stad inte får vara äldre än sex år. Nya fordon som köps in under uppdraget ska klara reglerna för klimatbonusbilar eller drivas med etanol eller fordonsgas. Etanol- och gasbilarna får släppa ut lite mer än gränsen för klimatbonus, men måste också tankas med en hög andel biodrivmedel.

De flesta är överens om att det inte blir dyrare med elfordon och att det finns tid att spara på att slippa åka och tanka. Men en stor utmaning för leverantörerna i omställningen är att anpassa parkeringsplatser till laddning, särskilt om företaget snabbt behöver få upp laddning men har långa kontrakt på sina parkeringsplatser.

Ett tips till aktörer inom hemtjänsten som är intresserade av att ställa om till el är att först göra en behovsanalys och fundera över:

  • Hur lång räckvidd behöver elbilarna ha? Hur långt kör verksamhetens fordon per dygn?
  • Hur länge står fordonen stilla där de skulle kunna ladda?
  • Vilken effekt behövs från laddaren för att täcka fordonens körmönster?
  • Kan laddningen lösas på befintlig parkering?
  • Vilka elfordon finns som passar verksamheten? (Se gärna efter vilka modeller som finns på marknaden under Sök bil)


Fler goda exempel

BioDriv Öst har sammanställt sexton olika exempel på upphandlingar där kommuner och regioner framgångsrikt ställt offensiva miljökrav på fordon och transporter. Exemplen omfattar upphandlingar av gods- och varutransporter, persontransporter samt olika typ av entreprenader och avfallstransporter.

Exempel och erfarenheter från klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter på BioDriv Östs hemsida (extern länk)

På  fossilbranslefriakommuner.se  finns verktyg och arbetsmetoder som kan vara till hjälp för arbetet mot fossilbränslefrihet i en organisation. På webbplatsen finns även seminarier med konkreta tips, värdefulla erfarenheter och fallgropar att undvika inom områdena, resor, offentlig konsumtion, transporter och entreprenader.

Fossilbränslefria kommuner (extern länk)

Erfarenheter av att ställa miljökrav på transporter

Stockholms stad har tagit fram en rapport där staden band annat frågat leverantörer inom områdena livsmedel, tillhandahållande av städprodukter och diskmedel, samt parkskötsel hur de ser på upphandlingskraven.

Erfarenheter och effekter av miljökrav på transporter i upphandlingar hos Stockholms stad (extern länk)

Trafikverket, Stockholm, Göteborg och Malmö har utvärderat sina gemensamma miljökrav för entreprenader i en rapport. 

Uppföljning och utvärdering av gemensamma miljökrav för entreprenader

Senast uppdaterad 2022-11-01