Hoppa till innehåll

Koldioxidutsläpp och livscykelperspektiv

När man talar om utsläpp av koldioxid från bilar är det viktigt att skilja på koldioxidutsläpp i avgaserna och nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser, så kallade livscykelutsläpp.

De officiella koldioxidvärdena (avgasvärden) som alla bilförsäljare anger för sina bilar är egentligen framförallt ett mått på hur energieffektiv bilen är.

Vill man istället jämföra hur klimatutsläppen från körning med olika bilar skiljer sig krävs att man använder sig av livcykelperspektivet. På miljöfordon.se kallar vi koldioxid i avgaserna, det vill säga de officiella CO2 värdena, för CO2 tailpipe och livscykelutsläpp i atmosfären för CO2 WTW (well to wheel). Livscykelutsläppen ger en mer rättvis bild av bilkörningens klimatpåverkan eftersom de tar hänsyn till hela produktionskedjan från odling av råvaror till förbränning av bränslet i bilen. Skillnaden mellan CO2 WTW och CO2 tailpipe beror på att förnybara drivmedel ingår i ett naturligt kretslopp och därmed bidrar mindre till växthuseffekten.

CO2 WTW visar nettotillskottet av växthusgaser per 100 körda kilometer och CO2 tailpipe mängden CO2 i avgaserna per 100 körda kilometer.

Ellbilar har låg nettoutsläpp av klimatpåverkande ämnen, hur låga de blir beror på hur elen man laddar bilen med har producerats. El från kolkraft har ju till exempel mycket högre klimatpåverkan än förnybar el från till exempel vattenkraftverk eller vindkraftverk.

Deklarerat koldioxidutsläpp visar inte klimatpåverkan

Alla bilar som säljs i EU testas med standardiserade mätmetoder. Utsläppen mäts i EUs standardiserade körcykler: stadskörning och landsvägskörning och kombineras sedan till ett värde för blandad körning. Dessa officiella deklarerade utsläppsvärden (CO2 tailpipe) tar dock inte hänsyn till att biodrivmedel delvis ingår i ett kretslopp eller att alla drivmedel orsakar utsläpp vid odling, produktion och distribution.

Att jämföra de officiellt deklarerade CO2 utsläppen i avgaserna för en bil som körs på biodrivmedel med motsvarande för en bensin- eller dieselbil blir därför gravt missvisande som mått på klimatbelastningen.

För elbilar blir detta särskilt tydligt, de har ju inte ens något avgasrör, och kan därför inte ha några utsläpp i avgasröret. Trots det håller nog de flesta med om att det inte går att köra en elbil helt utan klimatpåverkan. Men utsläppen av klimatgaser sker vid framställning av elen som elbilen körs på.

Senast uppdaterad 2020-04-14