Hoppa till innehåll

Miljöpåverkan

Miljöfordon.se är ensam om att redovisa bilarnas utsläpp från körningen i ett livscykelperspektiv (well-to-wheel). Så här räknar vi.

På miljöfordon.se beräknar vi växthusgaser/km med hänsyn taget till hela drivmedlets livscykel. Vi kallar det bilens koldioxidutsläpp well-to-wheel (WTW). Vi redovisar även bilarnas energianvändning/km.

Livscykelutsläpp av klimatgaser, CO2 WTW, från drivmedel

Miljöfordon.se hämtar uppgifter om bränslets WTW-utsläpp från Energimyndighetens årsvisa sammanställning av utsläppen från de drivmedel som sålts i Sverige föregående år. Dessa baseras på drivmedelsbolagens rapportering. Uppgifterna rapporteras in i efterhand för föregående år från bränsleleverantörerna och därför är uppgifterna ett till två år gamla. Rapporteringen från drivmedelsbolagen följer noggrant uppställda redovisningsprinciper fastställda inom EUs förnybartsdirektiv.

När drivmedlens innehåll förändras påverkas WTW-utsläppen. Det är skälet till att en drivmedelstyp kan få lite olika utsläppsvärden olika år. En effekt blir till exempel att WTW CO2 sjunker från en viss gasbil om naturgasandelen i fordonsgasen sjunker. På samma har utsläppen av växthusgaser från en och samma dieselbil minskat i takt med att andelen förnybara komponenter ökar i dieseln.

Bilens livscykelutsläpp, CO2 WTW

Vi gör beräkningen så här:

CO2 WTW = Bilens deklarerade bränsleförbrukning * drivmedlets WTW-utsläpp per liter eller kg

För olika biltyper blir beräkningarna så här:

CO2 WTW för: Formel för WTW utsläppet
Bensinbil = Certvärde förbrukning bensin * CO2 WTW för bensin95
Dieselbil = Certvärde förbrukning diesel * CO2 WTW för diesel
Etanolbil = Certvärde förbrukning etanol E85 * CO2 WTW för E85
Gasbil = Certvärde förbrukning gas * CO2 WTW för fordonsgas
Hybridbil, utan laddmöjlighet,
som går på bensin =
Certvärde förbrukning bensin * CO2 WTW för bensin95
Hybridbil, utan laddmöjlighet,
som går på diesel =
Certvärde förbrukning diesel * CO2 WTW för diesel
Elbil = Deklarerad elanvändning * CO2 WTW för el
Laddhybrid = Se förklaring till faktauppgifter

 

 

Bränslemix för drivmedel
sålda 2019 - verkligt utfall
Sammansättning Ref
Fordonsgas 95 vikt% ~95 energi%) biogas,
5 vikt% 5 energi%) naturgas
a
E85 82 vol% etanol 18 vol% bensin a
Diesel MK1 Diesel med
5,7 vol% FAME
17,5 vol% HVO
a
Bensin MK1 Bensin med
5,1 vol% etanol
aCO2 WTW för drivmedel sålda 2019 (snitt totalt i Sverige) Ref
Bensin MK1 2,99 [kg CO2 ekv/liter] d
Diesel MK1 2,69 [kg CO2 ekv/liter] d
E85 1,14 [kg CO2 ekv/liter] d
Fordonsgas 0,55 [kg CO2 ekv/Nm3] = 0,76 kg CO2 ekv/kg] d
El (svensk elmix)= 0,047 [kg CO2 ekv/kWh] d
Fame 1,08 [kg CO2 ekv/liter] d
HVO 0,45 [kg CO2 ekv/liter] d


Vi antar att gasbilarna körs enbart på fordonsgas, etanolbilarna enbart på E85

När vi beräknar CO2 WTW för en etanol- respektive fordonsgasbil antar vi att den körs till 100 procent på E85 respektive fordonsgas. Detta är för vissa förare en överskattning, men vi väljer att göra det för att visa bilens potential. Vi anser att en miljöbil är till för att köras på det miljöbränsle den är gjord för.

När vi räknar ut CO2 WTW för en laddhybrid gör vi samma antaganden om viktad förbrukning av el respektive bränsle som i anvisningarna för certifiering av bilen.

Vi kan inte redovisa utsläppen från tillverkningen av bilarna

Klimatutsläppen från tillverkningen av bilen är inte inberäknade i det CO2 WTW värde som anges på miljöfordon.se. Det beror på att det saknas tillförlitlig och enhetlig deklaration av detta för olika bilar och märken. De studier som gjorts visar dock att utsläppen under körning av fordonet står för den allra största delen av utsläppen av växthusgaser, ofta upp till 90%. När det gäller elbilar kan detta bli annorlunda, och tillverkningen stå för en större andel av de totala utsläppen. Om och när biltillverkare även deklarerar klimatutsläppet från tillverkningen av bilar på ett gemensamt, standardiserat och certifierat sätt blir detta förstås också relevant att inkludera på miljöfordon.se.

Bilens energianvändning

Eftersom olika bilar tankas med olika drivmedel som mäts i olika enheter och har skilda energiinnehåll fungerar det inte att ta bränsleåtgång som ett mått på energieffektivitet. Därför beräknar vi bilens energianvändning.

Vi gör beräkningen så här:

Energianvändning = Bilens bränsleförbrukning * drivmedlets energiinnehåll

För olika bilar blir det då så här:

Energianvändning för: Formel för energianvändningen
Bensinbil = Certvärde förbrukning på bensin * energiinnehåll ren bensin
Dieselbil = Certvärde förbrukning diesel * energiinnehåll ren diesel
Etanolbil = Certvärde förbrukning E85 * (0,85 * energiinnehåll i ren etanol + 0,15 * energiinnehåll i ren bensin)
Gasbil = Certvärde förbrukning certgas * energiinnehåll certgas
Hybridbil, utan laddmöjlighet, som går på bensin = Certvärde förbrukning på bensin * energiinnehåll ren bensin
Hybridbil, utan laddmöjlighet, som går på diesel = Certvärde förbrukning diesel * energiinnehåll ren diesel
Elbil = Deklarerad elanvändning
Laddhybrid =  Se förklaring till faktauppgifter

 

Drivmedel  Energiinnehåll Ref
Ren bensin  9100 [kWh/m3] b
Ren diesel  9800 [kWh/m3] b
Ren etanol  5830 [kWh/m3] b
Fame  9170 [kWh/m3] b
HVO  9440 [kWh/m3] b
Biogas  9700 [kWh/1000 Nm3] 12930 [kWh/1000kg] b
Naturgas  11000 [kWh/1000 Nm3] 13250 kWh/1000kg] b
Certgas  9970 kWh/1000 Nm3] 13890 [kWh/1000 kg] c
E85*  6455 [kWh/m3]  
Fordonsgas*  9863 [kWh/1000 Nm3] 12980 kWh/1000 kg]  

*Energivärdet för E85 respektive fordonsgas beräknar vi utgående från faktiska bränslemixen föregående år.

Källor och referenser

a: Energimyndighetens rapport: Drivmedel 2019 
b: Värmevärden från Energimyndighetens datalager (DW) 2017 
c: Kommunikation med Mattias Svensson, Svenskt Gastekniskt Center, dec 2015
d: energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/drivmedelslagen/vaxthusgasutslapp

Senast uppdaterad 2020-12-08