Hoppa till innehåll

Följa upp

Det bästa är att skapa uppföljningsrutiner och redan vid avtalsstart bestämma hur informationsutbyte mellan leverantör och upphandlare ska ske, vilken frekvens det ska vara i rapporteringen, utse ansvariga personer m.m.

Uppföljningsarbetet kan upplevas som svårt att hinna med en fördel är om det går att samla arbetsmoment och integrera uppföljningsdelen med exempelvis fakturahanteringen, så att uppföljningen är en del av något större.

Uppföljning kan bestå av:

  • Redovisningar från entreprenören i form av fakturor, kvitton, fordonsförteckningar och rapporter. Trafikverket har mallar som leverantören kan fylla i för att redovisa sin drivmedelsförbrukning i uppdraget.
  • Stickprovskontroller eller regelbundna mätningar
  • Uppföljningsmöten
  • Tredjepartsrevision, där företagen själva anlitar ett ackrediterat revisionsföretag

Mallar för uppföljning

Trafikverket

 Mall för redovisning av drivmedel 

BioDriv Öst

För att underlätta uppföljningen kan en excel-mall laddas ner från BioDriv Östs hemsida. Mallen tillhandahåller automatiskt klimatberäkningar och omräkningsfaktorer för olika drivmedel. Mallen uppdateras årligen. Tänk därmed på att inför varje uppföljning ladda ned en ny mall från den här sidan på BioDriv Östs hemsida. Rapporter 

Redovisa utsläpp

För att ta reda på koldioxidutsläpp från en upphandlad verksamhet kan drivmedelskalkylen på miljöfordon.se användas. Lägg in den samlade drivmedelsförbrukningen per drivmedel i kalkylen så räknas mängden koldioxidutsläpp fram.

Drivmedelskalkylen

Senast uppdaterad 2023-02-24