Hoppa till innehåll

Ställa krav på transporter

Större organisationer har ofta tagit fram policies och krav som gäller vid upphandling av varor och tjänster där transporter utgör en del av upphandlingen. Saknas detta eller om arbetet med detta ska påbörjas finns här tips på om krav och mallar.

Lär känna branschen

Prata med några leverantörer eller branschorganisationen. Hör efter hur långt de kommit när det gäller miljöarbete kring fordon och drivmedel. Fråga hur de kan möta era miljöambitioner? Ta reda på hur konkurrensen ser ut och hur stor lönsamheten är i branschen.

Krav som börjar gälla först en tid in i avtalet kan vara lättare för företagen att hantera och gör att investeringen kommer under gällande avtal och inte innan avtalsstart.

Standardisera kraven

Det underlättar både för upphandlaren och leverantören om kraven är någorlunda lika i flera olika upphandlingar. Använd mallar och samma miljökrav för likartade avtal. Titta på grannarna. Går det att ställa samma krav som andra upphandlare i närheten?

Anpassa krav efter bransch

Vilket område/bransch upphandlingen gäller har stor betydelse för vilka krav som kan ställas. Branscher har olika stor vana vid att krav ställs. Utvecklingen när det gäller fordon och maskiner har kommit olika långt och konkurrens och lönsamhet påverkar också möjligheterna för företagen att leva upp till olika krav.

Branscherna kan delas upp i fyra kategorier när det gäller upphandlingskrav:

1. Branscher som är vana vid krav och dessutom har bra lönsamhet.

Till exempel måltider/livsmedel, städkemikalier, cirkulationstvätt, entrémattor, skol-/lekmaterial.

Här finns goda möjligheter att ställs spjutspetskrav och utmana leverantörerna. Prioritera även transporteffektivitet och alternativa transportsätt som exempelvis kollektivtrafik eller lastcykel.

2. Branscher som är vana vid krav men har låg lönsamhet.

Till exempel parkförvaltning, kontorsmateriel, it-kringutrustning, konsulter.

De här företagen kan behöva lite tid på sig. Ställ krav som skärps eller kommer en bit in i avtalstiden eller tala om för leverantören att det är okej med en viss mängd utsläpp och att leverantören får disponera denna mängd fritt under avtalstiden.

3. Branscher med låg kravvana men hög lönsamhet.

Till exempel rondering (väktare), anläggningsmaterial, fastighets/kontorsservice

I de här branscherna gäller det att börja ställa krav. Att starta på en lite lägre kravnivå kan vara bra för att komma igång. Påminn även leverantörerna om att de i sin tur kan ställa samma krav på sina leverantörer.

4. Branscher med låg kravvana och även låg lönsamhet

Till exempel: massgodstransporter, markanläggning/bygg, hemtjänst, flyttjänster, städtjänster, drift och underhåll (och snöröjning).

Detta är de branscher som är svårast att ställa krav på. Vid entreprenadupphandlingar har Trafikverket, Stockholm, Göteborg och Malmö stad gemensamma mallar. Dessa finns tillgängliga för alla att använda. För de här branscherna kan det också vara lämpligt att prova att jobba med incitamentsprogram där leverantören får en ekonomisk bonus om vissa krav uppfylls.

Läs mer om upphandlingskrav och mallar

Upphandlingsmyndigheten

Förslag på kravformuleringar för fordon och transporter finns i Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier.

Trafikverket

Trafikverket, Stockholm, Göteborg och Malmö stad gemensamma krav för entreprenadupphandlingar

Gemensamma miljökrav på entreprenader 

BioDriv Öst

För att förenkla för offentliga aktörer att ställa miljökrav på fordon och drivmedel har BioDriv Öst tagit fram en vägledning samt kravmallar, som kan vara till hjälp i arbetet med att ställa krav på fordon och drivmedel samt att följa upp dessa krav under avtalsperioden.

Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter (extern länk)

Standardkrav för klimatsmart offentlig upphandling av transporter (extern länk)

BioDriv Östs vägledning bygger på DRIV-modellen, som är ett verktyg som underlättar kravställning på fordon och drivmedel i offentlig upphandling av transporter. Här finns en kort film om vad DRIV-modellen innebär och hur den kan användas rent praktiskt.

Senast uppdaterad 2024-05-23